ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

ท่านสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีเพื่อใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โดยผู้แนะนำการลงทุนจะติดต่อท่านตามข้อมูลที่ท่านกรอกตามด้านล่าง ภายใน 7 วันทำการ เพื่อจัดส่ง และ/หรือ รับเอกสารเปิดบัญชีต่อไป ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บเป็นความลับ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
หากไม่ต้องการให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อส่งเอกสารบัญชีท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2 กรอกเอกสารเปิดบัญชี เตรียมพร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
กรณีที่ท่านประสงค์ให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อส่งเอกสารเปิดบัญชี เมื่อได้รับเอกสารแล้ว กรุณากรอกรายละเอียด และ ลงลายมือชื่อในเอกสารเปิดบัญชี
กรณีที่ท่านประสงค์ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี กรุณาดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ เอกสารเปิดบัญชีจะสมบูรณ์เมื่อท่านปริ้นลงในกระดาษ A4 สีขาว 1 หน้า ต่อ 1 แผ่น เท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี
1. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย
2. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชีเงินฝาก (ATS)
1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารรับรองการเงิน เช่น สำเนาใบแจ้งยอดธนาคาร / สถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
1 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 รอรับอีเมล์แจ้งผลการเปิดบัญชีจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
เมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อย บริษัทจะจัดส่งรหัสลงทะเบียน (Registration Code) ให้แก่ท่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อตั้งรหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่งคำสั่ง (Pincode) ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ wwww.asiawealth.co.th ที่เมนู "ลงทะเบียนใหม่"